skip to Main Content

Witaj w GEO MAR

Mapy do celów projektowych

Tyczenie budynków i budowli

Tyczenie sieci i przyłączy uzbrojenia terenu

Geodezyjna inwentryzacja powykonawcza budynków i budowli

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci i przyłączy uzbrojenia terenu

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

eu

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wsparcie na realizację operacji uzyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”
w ramach LSR (Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność)